Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
COVID-19
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2020-08-07
Specialitet Infektion, Lungmedicin
Skriv ut
annons


BAKGRUND
 

SARS-CoV-2 är ett nytt coronavirus som upptäckts i Wuhan, som ligger i centrala delen av Kina och infektionen som orsakas av detta nya virus har fått namnet COVID-19. Viruset ingår i samma virusgrupp som orsakade utbrottet av SARS (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom) 2003 och MERS (Middle East Respiratory Syndrome) 2012. Coronavirus infekterar fåglar och däggdjur och finns över hela världen. SARS spreds sannolikt från fladdermöss via mårddjur och MERS från kameler/dromedarer. Vilket djur som orsakat SARS-CoV-2 är fortfarande okänt men smittan misstänks ha skett på marknader med levande djur där myrkotten har utpekats som mellanvärd.

Dagligen kommer nya siffror om antalet sjuka (> 18 793 000) och dödsfall (> 707 000) 2020-08-06. Smittan har spridits från Wuhanområdet till många andra länder. Utbrottet i Kina och Europa har mattats av. USA, Brasilien, Indien och Mexiko är nu hårt drabbade. Folksamlingar och resor avrådes eller förbjuds i flera länder.

I Sverige finns 81 967 bekräftade fall, varav 5 766 dödsfall, och spridning i samhället har ej kunnat förhindras. Antalet fall i Sverige har kraftigt ökat under juni månad då testning på bred front påbörjats antalet fall på intensivvården har minskat. Data över antal nyinskrivna fall inom intensivvården i Sverige presenteras nedan, samt en graf över utvecklingen vad gäller antal avlidna patienter.

Figur 1. Nyinskrivna unika fall inom IVA på grund av COVID-19. Data från Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). De senaste dygnens statistik är osäker, då data rapporterats in successivt till registret.

COVID_IVA_0708.JPGFigur 2. Antal avlidna i COVID-19 grupperat per dag, sammanlagt sedan 11/3 samt rullande medelvärde för de senaste 7 dagarna fram tills för 10 dagar sedan. Statistik där dödsdatum är känt, utöver fallen i grafen tillkommer ytterligare 5 fall där dödsdatum ej är känt. De senaste 10 dagarnas statistik bör betraktas som inkomplett då fall dödsfall rapporteras in i efterhand.

COVID_avlidna_0708.JPGUD avråder från icke-nödvändiga resor till vissa länder. Denna information förändras regelbundet, se app UD-resklar.

WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge 2020-01-30 och klassat utbrottet som en pandemi 2020-03-12.

Folkhälsomyndigheten har preliminärt klassat smittan som en samhällsfarlig sjukdom, vilket innebär att man kan vidta åtgärder som ex karantän av smittade.


Smittsamhet
 

 • SARS-CoV-2 smittar framförallt via virusinnehållande droppar av olika storlek med ursprung från en smittad individs luftvägar som når en annan mottaglig individs luftvägar. Smittrisken är störst på nära fysiska avstånd (< 1–2 m).
   
 • Området runt en infekterad patient kan kontamineras av virusinnehållande droppar och av överföring av virus från luftvägssekret via händer eller föremål.
   
 • Aerosolsmitta är en möjlig smittväg för SARS-CoV-2 men frånvaron av dokumenterad smitta på längre håll än enstaka meter talar för att höga koncentrationer av virusinnehållande aerosol krävs för smitta. Detta antas kunna förekomma i samband med så kallade aerosolgenererande procedurer men det är fortfarande dåligt studerat.
   
 • Vid infektion med SARS-CoV-2 är virusnivåerna högst i samband med symtomdebuten, de ökar från 1–3 dagar innan symtom och sjunker snabbt till nivåer som gör det svårt att isolera virus senare än dag 5 efter symtomdebut. Begreppet presymtomatisk smitta används för att illustrera att det förekommer smitta 1–3 dagar innan symtomdebut men det är inte klarlagt om hur vanligt detta är i relation till smitta från personer med symtom.
   
 • Efter genomgången infektion är patienten PCR-positiv i luftvägarna för COVID-19 under många dagar, ibland upp till 3 veckor. Sannolikt avtar smittsamheten snabbt efter genomgången infektion och testet är osäkert för att bedöma smittsamhet. I vardaglig situation anses smittan ha avtagit efter man varit helt frisk i 48 timmar och det gått 7 dagar sedan debut av sjukdomen. I andra situationer ex på arbetsplatser med äldre och sjuka finns inga riktlinjer ännu och det får avgöras av smittskyddsenhet och arbetsledning.


SYMTOM/KLINISKA FYND
 

Inkubationstiden för coronavirus är 2-14 dagar och i genomsnitt cirka 5 dagar. . Enstaka fall med en dags inkubationstid liksom mer än 14 dagar finns rapporterat.
 

 • Feber
   
 • Luftvägssymtom från nedre luftvägarna med hosta och andfåddhet.
   
 • Myalgi och artralgi
   
 • Extrem trötthet
   
 • Anosmi, d v s nedsatt luktförmåga och försämrad smak i avsaknad av snuva är ett tidigt och viktigt symtom.
   
 • Snuva och slem i luftvägarna mindre vanligt
   
 • Diarré mindre vanligt men förekommer ibland initialt
   
 • Tecken på organsvikt i svåra fall. Lungsvikt beror oftast på pneumonit eller tromboembolisk komplikation.
   
 • Olika neurologiska symtom finns beskrivna, t ex otrevliga pirrningar "bränningar" i huden och sensibilitetsstörningar.
   
 • Sjukdomen har ofta ett tvåfasinsjuknande där svåra lungsymtom kommer i andra fasen med kraftig försämring efter drygt en vecka (dag 8,9,10). Patienten kommer då ofta in i ett hyperinflammatoriskt tillstånd.

Män är oftare allvarligt drabbade än kvinnor. Barn verkar drabbas lindrigt, se även PM COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar. Sjukvårdspersonal är en speciellt utsatt grupp. Dödligheten är stor när smittan kommer in på äldreboende och sjukhem.

 

Provtagningsindikation
 

Epidemin har nu kommit till en fas när det är viktigt att provta alla med misstänkt sjukdom.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Pneumoni
 • Influensa
 • Andra viroser


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Reseanamnes
  Vistelse i epidemiskt område?
   
 • Kontakt med misstänkt smittade?

Status
 

 • Feber?
 • Hosta?
 • Dyspné?
 • Minskad lukt och smak?

Labb
 

 • Vid akut sjukdom rekommenderas påvisning av SARS-CoV-2 RNA i prov från övre luftvägar.
 • De metoder för RNA-påvisning som används inom svensk sjukvård har hög analytisk känslighet
   
 • Om det initiala provet för RNA-påvisning är negativt och klinisk misstanke kvarstår ska i första hand prov från nedre luftvägar (till exempel sputumprov) analyseras (om patienten är i behov av sjukhusvård).
   
 • Antikroppsanalys för påvisande av SARS-CoV-2 IgG kan övervägas om patienten söker vård sent i sjukdomsförloppet samt vid seroepidemiologiska undersökningar.
   
 • CRP. Procalcitonin ej speciellt högt i början av sjukdomsförloppet men CRP stiger ofta till 100-200 mg/l och kan vara ännu högre senare i förloppet hos svåra fall
   
 • LPK oftast inom normalområdet, lymfopeni i allvarliga fall
   
 • Förhöjda levertransaminaser ca 1/3 av fallen
   
 • Basal provtagning rekommenderas vid behov av sjukhusvård, inkluderande:
  - pulsoximetri och arteriell/venös blodgas
  - hemoglobin, leukocyter med differentialräkning, trombocyter
  - D-dimer
  - CRP
  - ferritin
  - natrium, kalium, albumin, kreatinin
  - ALAT, ALP och bilirubin.

  Fortsatt monitorering under första dygnen baseras på initiala avvikelser men rekommenderas inkludera CRP, neutrofila granulocyter samt lymfocyter.

Bilddiagnostik
 

 • Lungröntgen
  - Vanlig lungröntgen kan vara helt normal eller visa ospecifika förändringar som vid andra virusinfektioner ex influensa.
   
 • CT
  - Bilaterala multipla basala ”ground glass” förändringar är vanliga och utbredd pneumonitbild i svårare fall. Med tanke på att patienterna inte skall flyttas runt på sjukhuset och att bilddiagnostik oftast inte ändrar kliniska handläggandet är det i de flesta fall onödigt att skicka patienten till röntgen.


annonsBEHANDLING
 

 • Remdesivir har i en studie från USA visat snabbare tillfrisknande 200 mg i.v. dag 1 därefter 100 mg/d i 5-10 dagar. Ingen skillnad noterades mellan 5 och 10 dagars behandling i en annan studie. Behandling kan övervägas till patienter med hypoxi och behov av syrgasbehandling och bör då initieras innan lungfunktionen har blivit så dålig att respiratorbehandling är nödvändig
   
 • När det gäller klorokinfosfat avråder Läkemedelsverket från användning och kontrollerade studier visar ingen effekt. Risken för biverkningar, fr a kardiella, kan vara betydande.
   
 • Understödjande terapi (vätska, syrgas m m) viktigast.
   
 • Dexametason (alternativt betametason) bör övervägas vid måttlig/svår sjukdom med hypoxi och syrgasbehov fr.a när patienten kommit in i en hyperinflammatorisk fas; ex dexametason 5-6 mg x 1 i 10 dagar. Detta motsvarar ekvivalent prednisolondos på 40 mg dagligen.
   
 • Behandling med passiva antikroppar från tidigare sjuka covidpatienters konvalescentplasma har i studier visat att virusnivån sjunker snabbt och verkar lovande som behandling.
   
 • Samtidig bakteriell infektion är ovanlig vid covid-19 varför antibiotikabehandling sällan är indicerat initialt.
   
 • Andra virushämmande läkemedel och specifik immunmodulerande behandling vid covid-19 kan för närvarande endast rekommenderas inom ramen för kliniska studier.
   
 • Viktigt att ge trombosprofylax eftersom tromboemboliska komplikationer är mycket vanliga och kan vara orsaken till en snabb försämring. Lågmolekylärt heparin (Fragmin, Innohep, Klexane) ex Fragmin 5000 IE x1 till normalviktiga sjukhusvårdade patienter och dubbel dos (d v s, 1 x 2) till svårare sjuka rekommenderas. Dessutom är det flera centra i Sverige som rekommenderar fortsatt trombosprofylax 1-2 veckor vid sjukhusvårdad covid-19 efter hemgång, t ex NOAK.
   
 • Patienten syresätter sig oftast bättre i sidoläge och framför allt i bukläge än i ryggläge.

Förhållningsregler och hygienråd

Ge information, förhållningsregler och hygienråd (se Covid-19, patientinformation). Informera patienten om när hen förväntas vara smittfri. De förhållningsregler enligt smittskyddslagen som kan vara aktuella att ge är avstängning från arbete eller skola, informationsplikt till sjukvården, skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner samt skyldighet att hålla kontakt med behandlande läkare och komma på planerade återbesök. Hygienråd bör innefatta råd om noggrann handhygien samt "host- och nysetikett". Förhållningsreglerna skall journalföras. Patienten ska avstå från sociala kontakter utanför hushållet och att resa med allmänna kommunikationsmedel, d v s iaktta skyddsplikten enligt 2 kap. 2 § smittskyddslagen. Patienten ska även informera om smittan till hushållskontakter och till personal inom vård och omsorg, t ex hemtjänst i enlighet med informationsplikten i samma lagrum.


 

UPPFÖLJNING
 

Tillsvidare rekommenderas att samtliga patienter som vårdats på sjukhus följs upp inom 2 v efter utskrivning, exempelvis via telefonkontakt. Patienter med svår sjukdomsbild som krävt högflödessyrgasbehandling eller respiratorbehandling bör dessutom följas upp med läkarbesök 1–3 mån efter utskrivning för bedömning av kvarstående restsymtom och ges möjlighet till aktiv rehabilitering och bedömning av specialistläkare i lungmedicin eller annan specialitet.


 

ANMÄLAN ENLIGT SML
 

Enligt Folkhälsomyndighetens ändringsförfattning HSLF-FS 2020:23 skall covid-19 endast anmälas av läkare vid kliniskt mikrobiologiskt laboratorium, samt av läkare som utför obduktion. Den regionala smittskyddsläkaren kan dock besluta om klinisk anmälningsplikt för behandlande läkare inom sin region. Sådan anmälningsplikt gäller både öppen och sluten vård.

Folkhälsomyndigheten rapporterar vidare till ECDC och WHO.


 

PROGNOS
 

I likhet med influensa drabbas äldre och personer med allvarliga bakomliggande sjukdomar värst. Dödligheten i infektionen är ännu inte känd men har uppskattats till 2-3 % i Kina men betydligt lägre på andra håll i världen. Data från Sverige har visat att dödligheten i sjukdom uppskattas till ungefär 0,6 % i genomsnitt men varierar stort mellan åldersgrupper. Uppskattning av mortaliteten beror naturligtvis också på hur intensivt man diagnosticerar lindriga eller asymptomatiska fall.


 

PROFYLAX
 

Vätskeavvisande munskydd räcker ofta för att ge ett tillräckligt skydd i sjukvården, om det används tillsammans med skyddsglasögon eller visir. Säkrare andningsskydd anses fortfarande behövas i situationer där det finns en ökad risk för aerosolbildning. Några exempel är provtagning från nedre luftvägarna, munvård av hostande patient, intubering, hjärt-lung-räddning och inhalation med nebulisator. Exakt vilken skyddsutrustning som behövs i olika situationer avgörs lokalt.

En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansiktet eller ögonen samt att undvika kontakt med sjuka människor. Undvik folksamlingar och resor som kan innebära smittrisk. Inget vaccin finns.


 

ICD-10

Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.1
Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.2

 

Referenser
 

 1. Rutiner för hantering av prov från patienter med befarad SARS-CoV, MERS-CoV eller influensa A H5N1. Arbetsmiljöverket. Länk
   
 2. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N.Zhu et al New England Journal of Medicine, January 24, 2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2001017. Länk
   
 3. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Huang C et al, Lancet, jan 24 2020. Länk
   
 4. Novel coronavirus. ECDC. Länk
Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 9257

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: COVID-19

 
 
 
   annons
Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus

annons
annons