Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Testikelretention (retentio testis)
Författare Med dr, specialistläkare , Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2020-02-13
Specialitet Pediatrik
Skriv ut

BAKGRUND
 

Denna text behandlar testikelretention, retentio testis, ur ett allmänt perspektiv med betoning på den kliniska bedömningen och remittering till specialist.

Under fostrets utveckling sker en gradvis utveckling och nedstigning av testiklarna. Testiklarna är belägna intraabdominellt hos fostret; vid vecka 13 befinner de sig vid inre inguinalkanalen. Nedstigningen genom inguinalkanalen startar i början av tredje trimestern. Utvecklingen och nedstigningen av testiklarna är beroende av bl a mekaniska, anatomiska, endokrina och parakrina faktorer. Påverkan av någon av dessa faktorer kan leda till en icke nedstigen testikel/-ar, även kallat testikelretention, retentio testis.

I de flesta fall är retentio testis en isolerad missbildning. Endokrina och genetiska sjukdomar kan ligga bakom, men i de flesta fall kan ingen specifik etiologi fastställas. Tillståndet är vanligare vid prematuritet, SGA och vid en födelsevikt < 2,5 kg (1,2).


Definitioner
 

 • Retentio testis: Testiklar som vid 6 månaders ålder inte kan palperas, hittas i skrotum eller inte kan fås att stanna där efter manipulation (1, 2).
   
 • Retraktil testikel: Retraktila testiklar har genomgått en komplett nedstigning men ligger inte i pungen då de p g a en stark kremasterreflex kan vara uppdragna mot ljumsken (2, 3, 4). Det finns en risk att dessa testiklar ascenderar. Kremasterreflexen finns inte hos nyfödda, hos pojkar mellan 4 – 10 år är den särskilt stark.
   
 • Ascenderad testikel: Framförallt retraktikla testiklar kan efter att initialt vara nedstigna ascendera och således bli retinerade. Detta är särskilt vanligt hos de pojkar där nedvandringen sker efter födseln (4).
   
 • Ektopisk testikel: Testikeln är rent nivåmässigt nedvandrad men det har skett utanför den normala nedvandringsvägen och testikeln kan således hittas utanför skrotum (1, 2).


EPIDEMIOLOGI
 

Retentio testis är den vanligaste kongenitala anomalin i urogenitaltrakten hos nyfödda pojkar (1). Prevalensen hos nyfödda pojkar ligger runt ca 2-5 % och hos prematura pojkar på 30 % (5, 6). De flesta testiklar som inte är nedstigna vid födseln descenderar under de första 3-4 månaderna av pojkens liv, efter 6 månader är nedstigning ovanligt. I Europa ligger prevalensen på i genomsnitt ca 1 % vid 1 års ålder hos pojkar födda i fullgången tid (1), men med tydliga geografiska variationer (7).


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Retraktil testikel
 • Ektopisk testikel
 • Intrauterin testistorsion/testisagenesi/testisaplasi
 • Lymfadenopati inguinalt
 • Ljumskbråck


UTREDNING OCH DIAGNOS
 

Undersökning av testiklar ingår som en del av den barnmedicinska undersökningen på bl a BVC och i skolvården. Vid misstanke om retentio testis ska remiss skicka till specialist (urolog, barnkirurg).

Diagnosen ställs genom anamnes och klinisk undersökning. Undersökningen av barnet går i stora drag ut på att bedöma om retentio testis föreligger och skilja mellan palpabel och icke-palpabel testikel/-ar. Det finns ingen evidens för att radiologi (ultraljud, MR, CT) e t c bidrar till diagnostiken då sensitiviteten och specificiteten är för låg för att ändra beslut om operation (1, 2, 8).


Anamnes
 

 • Vad har undersökning på BVC visat?
 • Har föräldrarna sett båda testiklarna nere i pungen, t ex vid (varmt) bad?
 • Tidigare operationer i ljumskregionen? (iatrogen retentio testis)


Status

Det är viktigt med en adekvat undersökningsmiljö. Rädsla, kyla och kalla händer orsakar lätt retraherade testiklar. Hos de minsta barnen är det lätt att missta testis hyllen eller gubernaklet för testikeln.


1. Bukstatus, bråckportar (i liggande och stående), ljumskar (lymfadenopati?).


2. Yttre genitalia
Barnet ska undersökas i liggande position med lätt böjda och gärna korsade ben.

a) Penis: Hypospadi? Micropenis?

b) Skrotums utseende inspekteras: Ses testis? Underutvecklad, slät (utan rugae) skrotum? Sidoskillnad? Bifid skrotum?

b) Testiklar:
 

 • Lägg din icke-dominanta hand i ljumsken för att inhibera kremasterreflexen innan skrotum palperas. Palpera en sida åt gången. Känner du inte testikeln i eller precis ovan skrotum används den icke-dominanta handen för att ”mjölka ner” ljumskregionen mot skrotum för att möjligen förflytta testikeln ner i skrotum.
   
 • Kan testikeln finnas och mjölkas ner till skrotum håller man kvar testikeln här i minst 30 sekunder (tröttar ut kremasterreflexen) innan man släpper. Hittar man sedan testikeln i skrotum igen bedöms den som retraktil. Åker testikeln upp ovanför skrotum bedöms den som retinerad.
   
 • Hittar man inte testikeln ska det allra mest femorala, perineala och penila området närmast skrotum inspekteras och palperas för att utesluta en ektopisk testikel (1, 2).
   
 • Testiklarnas storlek ska bedömas och jämföras samt relateras till åldern. En ensidig och icke-palpabel retentio testis med en kontralateral förstorad testikel kan tala för testisagenesi/-aplasi, men är ett ospecifikt tecken och ska handläggas som övriga fall.


3. Hjärta och lungor - om patienten planeras för narkos/operation.

 

Endokrin utredning

Pojkar med bilateral retentio testis ska remitteras till barnendokrinolog oavsett om samtidig hypospadi föreligger eller ej. Vid nyfödd pojke utan palpabla testiklar ska kontakt tas med DSD-team direkt (1).


 

BEHANDLING
 

Resultatet av den kliniska undersökningen avgör den fortsatta utredningen. Syftet med behandling är att minska risken för (2, 4):
 

 • Testikelcancer
 • Nedsatt fertilitet
 • Testistorsion (10 gånger vanligare vid retinerade testiklar)
 • Ljumskbråck (90 % har en öppetstående processus vaginalis)
 • Testistrauma (kompression av inguinal testis mot os pubis)

Medicinsk behandling

Behandling med hCG (humant koriongonadotropin) eller GnRH (gonadotropinfrisättande hormon) har i studier en lyckandefrekvens på ca 20 %. Ju högre testis ligger desto mindre är chansen till framgång. Då effekten är ringa och flera potentiella biverkningar finns ska hormonbehandling aldrig användas (1, 2). Åsikterna om hormonell behandling som adjuvans till kirurgi går isär (2, 9) men är heller aldrig aktuellt.


Operativ behandling

Retraktila testiklar

Retraktila testiklar är ett normalfynd och ska inte behandlas. Dock rekommenderas uppföljning med ny klinisk bedömning då en viss risk för ascendering finns (1). Uppföljningen behöver inte ske i specialistvården, men har inremitterande varit osäker kan det vara klokt att följa pojken i specialistvården tills risken för ascendering kan uteslutas.


Retentio testis

Vid fynd av retentio testis ska barnet anmälas för operation med föregående klinisk undersökning i anestesi då:

  a) En del testiklar som på mottagningen palperats i ljumsken kan palperas i skrotum när barnet sover (retraktil testikel; inget behov av operation)

  b) En del testiklar som är icke-palpabla på mottagningen hittas i ljumsken då barnet sover (inget behov av laparoskopi)

När operationen ska genomföras har debatterats länge och för tillfället talar mycket för ett tidigt ingrepp. I Sverige rekommenderas att operation bör ske innan ett års ålder. Då frekvensen av spontan nedvandring är hög de första månaderna bör operation inte ske innan 6 månaders ålder. Således rekommenderas för tillfället operation vid 6–12 månaders ålder (2), eller så fort retentio testis upptäcks hos äldre barn. Operation innan ett års ålder gynnar både framtida fertilitet och tillväxt av testikeln (1, 2). Operationen innan 1 års ålder ska genomföras på sjukhus av barnkirurg/urolog samt barnnarkosläkare.


Ensidig retentio testis (palpabel)

Patienten anmäls för klinisk undersökning i narkos och om retentio testis fortfarande bedöms föreligga genomförs operation med orkidofunikolys och orkidopexi.
Se; Operation av ensidig palpabel retentio testis.


Ensidig retentio testis (icke-palpabel)

Patienten anmäls för klinisk undersökning i narkos. Om testikeln kan palperas då barnet är sövt går man vidare med orkidofunikolys och orkidopexi. Om testikeln fortfarande inte är palpabel utförs laparoskopi (1) (evidensgrad 1b, rekomendationsgrad A) för att inspektera inguinalkanalens öppningar, huruvida processus vaginalis är öppen eller ej, testikelkärlen och vas deferens, samt den eventuella testikeln.

Peroperativt är det viktigt att bedöma och notera testikelns/-arnas storlek vilken är viktig att känna till inför kommande uppföljning.


Ektopisk testikel

Behandlas som retentio testis.


 

UPPFÖLJNING
 

Retraktila testiklar kan följas i primärvården eller hos specialist, ställningstagande får göras i varje fall. Uppföljning ska ske 1 gång/år. Vid misstanke om ascenderad testis skickas remiss åter till specialist.

Retentio testis: Efter orkidofunikolys sker första återbesöket hos operatör efter ca 4-6 månader för bedömning av operationsresultat inklusive testikelns storlek. Man anser att det slutgiltiga postoperativa resultatet dock inte kan bedömas förrän ett år efter operation (2).
En slutgiltig kontroll görs ofta precis innan patienten fyllt 15 år, d v s innan patienten går över till det vuxenkirurgiska klientelet. Patienten bör uppmanas att palpera testiklarna regelbundet under livet.


 

PROGNOS
 

Lyckad operationsfrekvens (anatomiskt sett) ligger runt ca 74 % för intrabdominella testiklar (2) och ca 96 % palpabla testiklar (3). Den vanligaste komplikationen är testisastrofi, vilket förekommer i ca 1,8 % av fallen (3).


Fertilitet

Män med unilateral retentio testis har färre spermier, sämre spermiekvalitet och lägre fertilitet, men samma paternitet (får lika många barn) som män med bilateralt nedstigna testiklar (1, 2). Män med bilateral retentio testis har både lägre fertilitet och paternitet. Operation efter 1-2 års ålder verkar inte förbättra fertiliteten (2, 10).


Malignitet

Pojkar opererade för unilateral retentio testis < 13 års ålder har en relativ risk jämfört med befolkningen för att utveckla testikelcancer på 2,2, enligt en stor metaanalys inkluderande nästan 17 000 pojkar med retentio testis (11). Opereras patienten efter 13-års åldern puberteten är den relativa risken 5,4 (11). Operation innan 13 års ålder minskar alltså risken för testikelcancer men inte till nivåer jämförbara med normalbefolkningen. OBS att drygt 20 % av fallen av testikelcancer sker i den icke retinerade testikeln.


 

ICD-10

Icke nedstigen testikel, ensidig Q53.1
Icke nedstigen testikel, dubbelsidig Q53.2
Icke nedstigen testikel, ospecificerad Q53.9
Ektopisk testikel Q53.0

 

Referenser

1. Kolon TF, Herndon CD, Baker LA, et al. Evaluation and Treatment of Cryptorchidism: AUA Guideline. J Urol 2014; 192:337. Länk

2. Nordic consensus on treatment of undescended testes . Ritzén et. al. Acta Pædiatrica 2007 96, pp. 638–643. Länk

3. Wood HM, Elder JS. Cryptorchidism and testicular cancer: separating fact from fiction. J Urol 2009; 181:452. Länk

4. Keys C, Heloury Y. Retractile testes: a review of the current literature. J Pediatr Urol 2012; 8:2. Länk

5. Barthold JS, González R. The epidemiology of congenital cryptorchidism, testicular ascent and orchiopexy. J Urol 2003; 170:2396. Länk

6. Virtanen HE, Bjerknes R, Cortes D, et al. Cryptorchidism: classification, prevalence and long-term consequences. Acta Paediatr 2007; 96:611. Länk

7. Boisen KA, et al. Difference in prevalence of congenital cryptorchidism in infants between two Nordic countries. Lancet. 2004;363(9417):1264. Länk

8. Tasian GE, Copp HL. Diagnostic performance of ultrasound in nonpalpable cryptorchidism: a systematic review and meta-analysis. Pediatrics 2011; 127:119. Länk

9. Schwentner C, et al. Neoadjuvant gonadotropin-releasing hormone therapy before surgery may improve the fertility index in undescended testes: a prospective randomized trial. J Urol. 2005;173(3):974. Länk

10. Hadziselimovic F, Herzog B. The importance of both an early orchidopexy and germ cell maturation for fertility. Lancet 2001; 358:1156. Länk

11. Pettersson A, Richiardi L, Nordenskjold A, et al. Age at surgery for undescended testis and risk of testicular cancer. N Engl J Med 2007; 356:1835. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 5497

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Testikelretention (retentio testis)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Region Sörmland


AT-läkare
Länssjukhuset Ryhov


Sjukvård i Försvarsmakten
Försvarsmakten


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Doktor24 anställer läkare med minst 6 månaders erfarenhet
Medical Operations


AT-läkare
Värnamo sjukhus

annons
annons
annons