Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Borrelia
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2020-08-11
Specialitet Infektion
Skriv ut
annons


BAKGRUND
 

Borrelia burgdorferi är en bakterie (spiroket) som sprids av fästingar. Fästingar finns i stor mängd i större delen av Sverige. Borreliainfektioner uppträder huvudsakligen mellan maj och december.

Efter ett fästingbett kan lokala infektioner i huden uppträda, vanligen erytema migrans. Andra mer sällsynta hudmanifestationer är akrodermatit och lymfocytom. Bakterien kan spridas till nervsystemet även utan föregående klinisk hudinfektion och orsaka neuroborrelios. Artrit med svullnad och värk i stora leder, vanligtvis knäleder, förekommer, men är sällsynt i Sverige.
 

Kardit orsakad av borrelia burgdorferi kan ge rytmrubbningar (t ex AV-block) men är likaså mycket sällsynt i Sverige.

Borreliabakterien är känslig för penicillin (Kåvepenin) och mycket känslig för doxycyklin. Lokala hudinfektioner behandlas oftast med peroralt penicillin, medan mer allvarliga djupa infektioner behandlas med peroralt doxycyklin.

Vid hudrodnad efter fästingbett som överstiger 5 cm i diameter rekommenderas antibiotikabehandling. Vid vanliga fästingbett informeras patienten att återkomma om hudrodnad ökar i storlek eller om neurologiska symtom tillstöter.

Antibiotika rekommenderas ej rutinmässigt vid vanliga okomplicerade fästingbett. Genomgången infektion ger inte upphov till naturlig immunitet.


 

ERYTEMA MIGRANS
 

Symtom och klinisk bild


Erytemet börjar som en homogen ljusröd eller blåröd rodnad i hudens plan 1-4 veckor efter fästingbett. Efter en tid klarnar rodnaden centralt och antar en ringform, som långsamt växer i storlek. Atypiska fall förekommer mer sällan som hudrodnad utan övergång i ringform eller som vätskande hudulceration.

Vanligtvis förekommer inga lokalsymtom, men några patienter upplever klåda och sensibilitetstörningar över rodnaden.

Knappt 10 % av patienterna utvecklar multipla erytem. Detta, liksom feber, anses utgöra tecken på disseminerad infektion med ökad risk för spridning till andra organ.

Bilderna nedan visar hur erytema migrans kan se ut.
 

Erytema migransErytema migransErytema migransErytema migrans


Diagnostik
 

 • Kliniska bilden
 • Inga blodprover är till hjälp för diagnosen
 • Antikroppstitern är ofta negativ


Differentialdiagnostik

 • Bettreaktion (försvinner inom 1 vecka)
 • Kontaktallergi
 • Svampdermatoser
 • Erysipelas
Se även översikt: Akut artrit, differentialdiagnoser


Behandling

 • Singelerytem utan feber (vuxna): Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) 1 g x 3 i 10 dagar. Barn 25 mg/kg x 3. Rodnaden brukar blekna efter 4-5 dagar och därefter successivt försvinna men kan finnas diskret kvar efter behandlingsavslut, vilket inte innebär att infektionen finns kvar.
   
 • Multipla erytem eller feberdoxycyklin 200 mg x 1 i 10 dagar. Barn > 8 år doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 14 dagar. Barn < 8 år amoxicillin (Amimox) 15 mg/kg x 3 i 14 dagar.
   
 • Pc-allergi - doxycyklin 200 mg x 1 i 10 dagar. Till barn > 8 år doxycyklin 4 mg/kg x 1.
  I händelse av allergi även mot cefalosporiner kan ett sämre alternativ prövas, t e x azithromycin (Azitromax) eller doxycyklin trots ålder < 8 år. Risk för missfärgning på tänderna av doxycyklin efter kortare kurer till barn har inte påvisats (se ref Todd et al).
   
 • Amoxicillin kan vara ett alternativ till barn som inte tål smaken av vanligt PcV.
   
 • Gravida rekommenderas dubbel dos fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) vid hudmanifestationer och intravenöst ceftriaxon (Rocephalin) vid andra manifestationer för att minska risken för infektion av foster.AKRODERMATIT
 

Symtom och klinisk bild


Kronisk hudsjukdom som utvecklas sakta under loppet av månader och år. Patienterna får blåröda hudförändringar som uppträder solitärt eller i fläckform, vanligast på fötterna och benen. Svullnad förekommer ofta. Efter årslånga infektioner utvecklas hudatrofi. Perifer neuropati i anslutning till det drabbade hudområdet är inte ovanligt.


 

AkrodermatitAcrodermatit på hand

Bild: Anders StrömbergDiagnostik
 

 • Klinisk bild
 • Borreliaserologi - mycket höga antikroppstitrar!
 • Vid tveksamhet - biopsi


Differentialdiagnostik

 • Cirkulatorisk insufficiens


Behandling


LYMFOCYTOM
 

Symtom och klinisk bild


Blåröd tumörliknande uppdrivning ofta på örsnibb eller bröstvårta.


Diagnostik

 • Borreliaserologi + biopsi


Behandling
 

 • Som vid akrodermatit, se ovanNEUROBORRELIOS
 

Borreliabakterien kan spridas från fästingen till kroppens nervsystem utan hudinfektion 1-2 veckor efter bettet (ej efter månader till år). Bakterien kan också spridas via hudinfektionen erythema migrans. Tiden mellan bett och neurologiska symtom kan då förlängas.

Smärtor, kranialnervspareser och sensibilitetsrubbningar är vanliga symtom vid neuroborrelios. Insätts antibiotikabehandling efter ett par veckors sjukdom brukar symtomen börja klinga av efter 1 veckas behandling och successivt minska inom ett par veckor till någon månad.

Har sjukdomen pågått under flera månader finns risk för kvarstående neurologiska skador framför allt hos äldre personer, trots att infektionen bekämpats.

Lumbalpunktion är ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel. Vid oklar akut smärta under sommar och höst bör lumbalpunktion övervägas. Smärtan beskrivs mest intensiv nattetid. Analys av likvor kan också vara av värde för att bedöma effekt av behandling, om tveksamhet uppstår.

 

Symtom och klinisk bild


Radikulitsymtom och meningitsymtom förekommer samtidigt eller var för sig.

 • Meningitsymtomen yttrar sig som huvudvärk, nackvärk, trötthet, aptitlöshet och ibland kräkningar.
   
 • Radikulitsymtomen kan vara både sensoriska och motoriska. Alla nervsegment kan drabbas, men kranialnerverna och speciellt facialisnerven är typisk lokalisation för radikulit.
   
 • Smärtan dominerar bland sensoriska symtom. Den är neuralgiskt intensiv och svårbehandlad med analgetika.

Beroende på lokalisation misstolkas ibland orsaken till smärta. Exempel på feldiagnoser kan vara lumbago-ischias, gallstenssmärtor, hjärtinfarkt, gastrit-ulcus.

Ensidig facialispares är vanligast bland de motoriska symtomen. Svåra fall av hemipares och tetrapares är sällsynta.

 

Diagnostik

 • Anamnes på fästingbett eller erytem förekommer i knappt hälften av fallen.
   
 • Lumbalpunktion med bestämning av celltal och antikroppshalt skall alltid utföras vid misstanke på neurologisk sjukdom.

I likvor ses förhöjt antal mononukleära celler. Antikroppshalten blir efter en tid positiv i likvor och blod, men kan utvecklas långsamt och dröja 4-8 veckor efter symtomdebut. Om patienten haft mer än 8 veckors oklara neurologiska symtom och det föreligger en negativ IgG-borrelia-titer i serum, kan neuroborrelios uteslutas i majoriteten av fallen.

Ospecifika förhöjda antikroppshalter i serum förekommer i ökad frekvens med stigande ålder i normalpopulationen. Förhöjda IgM-koncentrationer hos vuxna är ofta falskt positiva. Isolerad IgM-stegring och normalt IgG-värde hos patienter med lång anamnes tyder ej på borreliainfektion. Vid tveksamma fall kan en lumbalpunktion behöva utföras för att få säkrare diagnos.

 

Differentialdiagnos
 


Behandling
 

 • Vuxna: peroralt doxycyklin 100 mg, 2 tabletter 1-2 ggr dagligen i 10-14 dagar. Den kortare tiden, 10 dagar, kan användas vid dosering i det högre intervallet. I dessa fall rekommenderas dosreduktion (300 mg dagligen) vid vikt under 50 kg. Alternativt ceftriaxon (Rocephalin) 2 g x 1 i.v. i 14 dagar.
   
 • Barn > 8 år: doxycyklin 4 mg/kg/dygn i 10 dagar enligt läkemedelsverket 2009. Det finns vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg god erfarenhet av dosering 8 mg/kg/dygn till barn ≥ 8 år, fördelat på 2 doser, i 10 dagar med en maxdos om 400 mg/dygn.
   
 • Barn < 8 år: Risken för biverkningar av doxycyklin är sannolikt mycket liten, därför är doxycyklin en bra behandling även till barn under 8 år som kan ta tabletter. Nya studier har inte påvisat någon risk för missfärgade tänder när doxycyklin ges i korta kurer till barn (se referenser nedan: Todd et al 2015, Bremell 2017, Pöyhönen et al). I den senare studien gavs en laddningsdos på 8-10 mg/kg under 2-3 dagar och därefter 5 mg/kg. Till barn som inte kan ta tabletter ges intravenöst ceftriaxon (Rocephalin) 50-100 mg/kg/dygn i 10 dagar.

Många veckors/månaders behandling som praktiseras i en del länder, t ex Tyskland mot s k kronisk borrelios har ingen vetenskapligt dokumenterad effekt. Flera laboratoriemetoder som används (t ex i Augsburg, Tyskland) är icke-validerade och ej rekommenderade. I de flesta fall är diagnosen fel eller också orsakas symtomen av kvarstående neurologiska skador utan aktiv infektion.


 

BORRELIAARTRIT
 

Akut eller återkommande ledsvullnad i en eller flera stora leder. Knäled typiskt.

Andra rimliga orsaker ska vara uteslutna. Ger höga IgG-titrar mot borrelia. PCR i ledvätska kan säkerställa diagnosen. Förbättring av besvären skall ske efter behandling om rätt diagnos.


Behandling
 

BORRELIAKARDIT
 

Borreliakardit är sällsynt i Sverige men kan uppträda både med eller utan föregående känd erythema migrans. Det vanligaste symtomet är retledningsrubbningar (typiskt AV-block II-III) där andra rimliga orsaker är uteslutna. Perimyokardit kan också utvecklas. Precis som vid neuroborrelios kan serologin vara negativ i akutskedet men blir alltid positiv i senare skede. Retledningsstörningen är oftast reversibel efter att behandlingen avslutats.


Behandling
 

PROFYLAX
 

Profylax mot borreliainfektioner:

 • Vaccin saknas.
 • Täckande klädsel vid vistelse i område med fästingar.
 • Insektsrepellenter innehållande N,N-diethyl-3metylbenzamide (DEET). 

ICD-10

Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi A69.2
Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes G01
A692 Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes G01
A692 Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes


 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

A69 Andra spiroketinfektioner


Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket


Referenser


Fästingburen Borrelia-infektion, Hagberg L. Läkartidningen volym 92, nr 8 sid 729-731, 1995.

Karlsson et al, Comparison of intravenous penicillin G and oral doxycycline for treatment of Lyme neuroborreliosis. Neurology 43: 169-175, 1993. Länk

Dotevall L, Hagberg L. Successful oral doxycycline treatment of Lyme disease-associatied facial palsy and meningitis. Clin Infect Dis. 28:569-574, 1999. Länk

Todd et al, No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain spotted fever. J Pediatr 2015;166:1246-51. Länk

Heidi Pöyhönen et al; Dental staining after doxycycline use in children, Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Länk

Bremell D, Trollfors B, Läkartidningen - Doxycyklin kan ges till barn i alla åldrar. Länk

Läkemedelsverket, hud- och mjukdelsinfektion. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 107

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Borrelia

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö


AT-läkare
Region Sörmland


AT-läkare
Värnamo sjukhus


Doktor24 anställer läkare med minst 6 månaders erfarenhet
Medical Operations


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


AT-läkare
Länssjukhuset Ryhov


Sjukvård i Försvarsmakten
Försvarsmakten

annons
annons
annons